(ஏஎம் ஆர் எம்டி) (வயது தொடர்புள்ள விழிப்புள்ளி சீர்குலைவு).

 • Admin
 • 09 July 2022
 • (0)

ஏ எம்டி என்பது 50 மற்றும் அதற்கு அதிகமான வயதில் உள்ள மனிதர்களுக்கு வரும் ஒரு சாதாரணமாக கண் நிலை ஆகும்.முதுமை வயதில் இருப்பவர்களுக்கு பார்வை இழப்பை ஏற்படுத்துவதில் இது ஒரு முன்னணி காரணமாக விளங்குகிறது. இது பொருட்களை தெளிவாக பார்க்க தேவைப்படும் கூர்மையான மைய பார்வையை வழங்கும். கண் பாகமான விழிப்புள்ளி படிப்படியாக அழிக்கிறது . ஏஎம் ஆர் எம்டி வகைகள் , அறிகுறிகள், அபாயத்தில் இருப்பது யார், குடும்ப வரலாறு, ஏ எம்டி எவ்வாறு கண்டறியப்படுகிறது, சிகிச்சை .ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது..

குறைபார்வை

 • Admin
 • 01 July 2022
 • (0)

பார்வை பாதிக்கப்பட்டவரின் கண்களை குணப்படுத்த முடியாத நிலைக்கு குறை பார்வை என்றே பெயர். எந்த வயதிலும் இந்த நிலை தோன்றலாம். குறைபாடு உள்ளவர்கள், முழு பார்வையிழப்பிற்கும் உள்ளாகலாம். முழு பார்வையிழப்பால் பாதிக்கப்படாமலும் இருக்கலாம். மீதமுள்ள பார்வையை கவனமாக பாதுகாத்துக் கொள்வது அவசியம். குறைபார்வை அறிமுகம், பொருள் வரையறை , காரணங்கள், பரிசோதனை, அறிகுறிகள், ஆலோசனை (Counseling), பயிற்சி (Mobility training), டிஜிட்டல் சாதனங்கள், குறை பார்வைக்கு உபயோக்கிப்படும் கருவிகள், தொலைநோக்கி வகைகள், இயக்கம் துணை சாதனங்கள் (MOBILITY ASSISTING DEVICES), கணினி அடிப்படையிலான அமைப்புகள், எலக்ட்ரோ ஆப்டிகல் கருவிகள், சுதந்திரமான வாழ்க்கை சாதனங்கள், பார்வையற்றவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்கும் அரசாங்கம், தனியார் அமைப்புகள் அரசு மறுவாழ்வு சேவைகள். ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது.

குறைபார்வை

 • Admin
 • 22 February 2022
 • (0)

பார்வை பாதிக்கப்பட்டவரின் கண்களை குணப்படுத்த முடியாத நிலைக்கு குறை பார்வை என்றே பெயர். எந்த வயதிலும் இந்த நிலை தோன்றலாம். குறைபாடு உள்ளவர்கள், முழு பார்வையிழப்பிற்கும் உள்ளாகலாம். முழு பார்வையிழப்பால் பாதிக்கப்படாமலும் இருக்கலாம். மீதமுள்ள பார்வையை கவனமாக பாதுகாத்துக் கொள்வது அவசியம். குறைபார்வை அறிமுகம், பொருள் வரையறை , காரணங்கள், பரிசோதனை, அறிகுறிகள், ஆலோசனை (Counseling), பயிற்சி (Mobility training), டிஜிட்டல் சாதனங்கள், குறை பார்வைக்கு உபயோக்கிப்படும் கருவிகள், தொலைநோக்கி வகைகள், இயக்கம் துணை சாதனங்கள் (MOBILITY ASSISTING DEVICES), கணினி அடிப்படையிலான அமைப்புகள், எலக்ட்ரோ ஆப்டிகல் கருவிகள், சுதந்திரமான வாழ்க்கை சாதனங்கள், பார்வையற்றவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்கும் அரசாங்கம், தனியார் அமைப்புகள் அரசு மறுவாழ்வு சேவைகள். ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது.

குறைமாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் விழித்திரை நோய்

 • Admin
 • 22 February 2022
 • (0)

குறைமாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் விழித்திரை நோய் (ROP) என்பது குறைமாதத்தில் மற்றும் குறைந்த எடையுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளின் விழித்திரையில் ஏற்படும் இரத்த நாளங்களின் ஒழுங்கற்ற வளர்ச்சியே ஆகும். தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது குழந்தையின் கண்ணில் இரத்த நாளங்களின் வளர்ச்சி நடுப்பகுதியிருந்து ஓரப்பகுதிகளை நோக்கி வளரும். குறை மாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்த வளர்ச்சி சிராக நடைபெறுவதில்லை. இரத்த வளர்ச்சி ஒழுங்கற்ற முறையில் நடப்பதனால் குழந்தையின் விழித்திரையில் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு ஏதவாகிறது. குறைமாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் விழித்திரை நோய் அறிமுகம், விழித்திரையின் வளர்ச்சி மாற்றங்கள், மருத்துவம், கண்டுபிடிக்கும் முறைகள், மறு பரிசோதனை தேவையா ஆகியவற்றைக் குறித்து இந்த வலைதளம் விளக்குகிறது.

2020 © All Rights Reserved | Designed and Developed by Smarteyeapps